Oecumenisch Brandpunt moet zonder de RK-kerk verder

Beste mensen,

Op 9 april jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen kardinaal Eijk, aartsbisschop, Mgr. Woorts, bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht, pastoor Skiba en Angélique Liebens, vicevoorzitter van onze parochie.

Een van de onderwerpen betrof de Rooms-Katholieke betrokkenheid bij het Brandpunt.
Het Aartsbisdom heeft pastoor Skiba en het gehele parochiebestuur de opdracht gegeven om de Rooms Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort terug te trekken uit het Brandpunt.

Dit houdt concreet in dat onze parochie geen pastorale kracht meer kan en zal leveren en ook deelfinanciering voor operationele zaken zoals bijvoorbeeld het onderhoud moet gaan stoppen.
De overgangsperiode met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst tussen parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en PKN Amersfoort-Noord gaat in op 1 juli aanstaande.

Het parochiebestuur, het pastoraal team, en in het bijzonder Josephine van Pampus, zijn in de dagen direct na het gesprek met het bisdom ingelicht over deze boodschap. Ook PKN Amersfoort noord en de locatieraad van het Brandpunt zijn uiteraard direct meegenomen. Zeker waar het persoonlijke aangelegenheden betreft, is het een zeer aangrijpende boodschap. Dit geldt voor alle leden van het Brandpunt, voor PKN en evenzeer voor pastoor Skiba, het pastoraal team en de andere bestuursleden.

Wij stoppen in Amersfoort niet met de oecumene. Wel zullen we naar de toekomst toe op een andere wijze hier invulling aan moeten gaan geven. Binnen het Brandpunt is inmiddels een speciaal begeleidingsteam ingericht. Zij zijn deze ochtend ook aanwezig in het Brandpunt.

Op onze website komt vanavond de volledige toespraak te staan zoals deze thans bij het Brandpunt wordt uitgesproken door Angélique, met daarbij de redenen vanuit het bisdom, om te komen tot dit besluit.

Pastoor Skiba
Angélique Liebens, vicevoorzitter parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort