Nieuws vanuit de OWR
13 februari 2021

bestuurstafel 3

OWR Het Brandpunt gaat bestuurlijk vernieuwen!

Blijvend in beweging

Beste Brandpunter, of je nu woont in Nieuwland, Zielhorst of Kattenbroek, graag betrekken we jullie in de ontwikkeling van het bestuur van onze geloofsgemeenschap. Van tijd tot tijd is het nodig om onze werkwijze passend te maken op wat we nodig hebben voor onze toekomstige taken, veerkracht en ontwikkeling van ons beleid. Daarom willen we jullie informeren over hoe de OWR, de Oecumenische wijkraad Het Brandpunt, meebeweegt met wat we denken wat voor onze geloofsgemeenschap nodig is.
We horen dan graag jullie advies en mening of jullie de ingezette koers kunnen ondersteunen.


Waarom vernieuwen?

Begonnen als een enthousiast pionierend federatief verband van wijkkerkenraad en locatieraad heeft de OWR in haar bestaan verschillende gedaanten en bestuursstijlen gekend. Zo hebben enkele jaren terug een Oecumenische Wijkraad Brandpunt een Oecumenische Wijkraad Nieuwland naast elkaar gefunctioneerd.
De afgelopen tijd is de OWR zich bewust geworden dat de blik meer dan ooit op de toekomst moet worden gericht. Waar de opzet van de OWR in kerkelijk verband een creatieve en vernieuwende maar door de PKN en RK gedragen bestuursvorm is geworden, bleek die aan modernisering toe. Belangrijke redenen daarvoor zijn:
 • De traditionele invulling zoals die vanuit o.a. de PKN-Kerkorde werd gevraagd, voldoet niet. Deze is steeds minder toegesneden op onze lokale behoeften en mogelijkheden.
 • We willen bestuurstaken zoveel mogelijk scheiden van uitvoerend vrijwilligerswerk
 • We willen ons bestuur richten op de belangrijke beleidslijnen en focus voor de toekomst: oecumenisch en missionair geloofsgemeenschap zijn; diaconie en duurzaamheid; vieren en jeugd en jongerenwerk en gemeenschapsopbouw en pastoraat.
 • We willen meer benadrukken dat we dienend aan het vrijwilligerswerk zijn.
 • We mikken op een klein bestuur om op haalbare wijze een krachtige groep mensen samen te brengen die gedreven leiding kan geven aan onze geloofsgemeenschap.

Ontwerp voor OWR 2021

De OWR heeft daartoe een proces bestuurlijke vernieuwing ingezet dat uitgaat van:
 • De OWR kent een aantal portefeuilles en gaat als vitaal en slank bestuur op hoofdlijnen besturen;
 • DB-taak terugbrengen naar agendavoorbereiding/blijft gemandateerd voor regeltaken
 • Alle portefeuillehouders hebben een of meer verbindingen met doeners en tezamen met alle uitvoerende vrijwilligers;
 • Commissies, werkgroepen, leden uit onze gemeenschap kunnen altijd bij de OWR aanschuiven op verzoek of uitnodiging;
 • Pastores laten zich vertegenwoordigen en kunnen desgewenst deelnemen;
 • Speciale activiteiten (blijven) onderbrengen in projecten, teams en taakgroepen;
 • Transparante en verbindende bestuursstijl;
 • Elk van de genoemde beleidslijnen krijgt een eigen portefeuillehouder, zie de volgende figuur, en
 • Inspirerende samenwerking.
OWR organisatie
Figuur 1, de bestuurstafel van de OWR


Ontwikkelproces

In november hebben we alle vrijwilligersgroepen over onze toekomstplannen geraadpleegd. Er is unaniem draagvlak. We kregen goede vragen ter overweging mee voor de praktische uitwerking. Onze proactieve inzet (we zijn immers “Blijvend in beweging[1]”) en met een naar buiten gerichte blik op een nieuwe vorm van kerkzijn werd gewaardeerd. We hebben de oproep, goed te zorgen voor samenwerkingsverbanden tussen de vrijwilligers en verbondenheid tussen de leden van onze gemeenschap, goed onthouden. De OWR is intussen bezig om de profielschetsen voor de portefeuilles in orde te brengen. Nol Hameleers en Hubert Fermina hebben in het voorlaatste Lopend Vuur al een oproep gedaan voor ondersteuning van de OWR.
Met de nieuwe bezetting van het voorzitterschap, secretariaat en penningmeester (daarover later meer) op komst, zoeken we nog naar enthousiaste bestuurders die inhoud willen geven aan de genoemde portefeuilles en beleidslijnen. Nol Hameleers en Willemien Kamphuis bereiden al de portefeuille Gemeenschapsopbouw en pastoraat en communicatie voor. De portefeuille Diaconaat en duurzaamheid zal (tijdelijk) door iemand uit de diaconie worden opgepakt.


In gesprek met onze geloofsgemeenschap

Graag komen we zo spoedig mogelijk in gesprek met jullie, onze geloofsgemeenschap. We stellen ons graag aan de geloofsgemeenschap voor en zullen afhankelijke van de omstandigheden rond 1 maart a.s. het gesprek over de bestuurlijke vernieuwing aangaan, zie volgende artikelen van deze nieuwsbrief. Wil je de OWR komen versterken laat ons dat dan weten. Jouw talent is nodig: we gaan komend jaar inzetten op beleidsvernieuwing gericht op de taak van onze geloofsgemeenschap in de toekomst.

OWR gaat verder met veel nieuwe gezichten

Graag stelt de OWR, zoals die zich op de nieuwe opzet aan het voorbereiden is, zich aan u voor. Een gedreven team dat, ondersteunend aan de vrijwilligers, werk wil maken van een oecumenische en missionaire geloofsgemeenschap. Per februari is het voorzitterschap door Hubert Fermina van Johan van der Vorm overgenomen. Daarmee hebben we sinds lange tijd weer een RK-roerganger. Zij wisselen van stoel. Johan gaat dus de komende 4 jaar verder als plaatsvervanger en secretaris. Hij is ook de verbindingsman met de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeenschap van Hoogland Amersfoord-Noord. Margreet van den Berg ondersteunt ons als gewaardeerd notulist en meedenkend gemeenschapslid.
Hans van Westerlaak is onze penningmeester. Bert Mulder, geen lid van de OWR, is de belangrijke rechterhand van Hans voor het financiële reilen en zeilen. Hans is bezig de Vrienden(groep) van het Brandpunt op poten te zetten.
Organogram OWR_2021
Figuur 2, uw OWR met de klok mee Hubert, Johan, Hans, Margreet, Anna, Geurt, Josephine, Willemien, Nol, Tineke en Ad.

Het pastoresteam, gaat als vaste kern enthousiast, inspirerend en bekwaam “gewoon” door, Josephine, Anna en Geurt zullen komende tijd gaan meedenken bij de beleidsmatige ontwikkeling van de werkvelden van de portefeuilles met focus op kerkzijn in de toekomst.
Op de inhoudelijke bestuursposten (portefeuilles) zijn de volgende leden actief. Willemien Kamphuis en Nol Hameleers werken samen op de portefeuille pastoraat, gemeenschapsopbouw en communicatie. Tineke Bos, gestart in januari, zal op tijdelijke basis, de portefeuille diaconie en duurzaamheid verzorgen.
Ad Bresser is onze verbindingsman met het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort (OLVvA) en adviserend lid van de OWR.
De overige ook boeiende portefeuilles Vieren en Jeugdwerk en Oecumenisch en Missionair gemeenschap zijn, zijn nog vacant. En last but not least: er staat daarnaast altijd symbolisch nog een stoel klaar. Op verzoek kan een vrijwilliger of lid van onze gemeenschap met het oog op een bepaald agendapunt de OWR bijwonen.

Gesprek over bestuurlijke vernieuwing en mandaat

Graag gaan we als OWR op weg, maar zoeken ook draagvlak en inspiratie in onze geloofsgemeenschap.
We hebben al de gewoonte dat nieuwe leden van de OWR daartoe een zegen ontvangen. Dat is een mooie zich ontwikkelende traditie waarin wij ons ook gedragen weten.
Tegelijkertijd is nodig dat de geloofsgemeenschap ook eigenaarschap voor het bestuur neemt. In de tradities (zoals in de PKN-kerkorde) wordt dat geborgd volgens praktische protocollen en regels voor hoe het bestuur wordt gekozen en functioneert. Deze ervaring en wijsheid zijn we niet vergeten, maar is gelet op onze oecumenische bestuursvorm en wijze van hoe wij ons organiseren, niet haalbaar maar ook niet nodig. Kern ervan is transparantie, zorgvuldigheid en niet in het minst een helder mandaat. Op dit moment met weer een “nieuwe periode” voor ons, is dan ook belangrijk dat we de geloofsgemeenschap raadplegen en jullie, u als lid om vertrouwen in onze koers en onze samenstelling te vragen.
We zullen daartoe eerste helft maart, afhankelijk van de mogelijkheden, een gemeenschapsberaad organiseren. Omdat dit een belangrijke mijlpaal is, zullen we zien of dit fysiek kan of we dat op creatieve wijze via Zoom gaan doen. Daarover in volgende nieuwsberichten meer.

Met groet, namens de OWR Het Brandpunt,

Hubert Fermina en Johan van der Vorm
Voorzitter en secretaris/plv. voorzitter
Contactadres: secretaris.owr@hetbrandpunt.net
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet