Nieuwsbrief Het Brandpunt
zondag 25 april

Brandpunt_gebouw_small

Het Brandpunt verder zonder RK-kerk

Oecumenisch Brandpunt moet volgens Kardinaal Eijk zonder de RK-kerk verder.
Vanmorgen in de viering van 25 april maakte Angelique Liebens, vicevoorzitter RK-parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, op instructie van Kardinaal Eijk bekend dat de RK-kerk haar participatie in onze geloofsgemeenschap beëindigt.
Over de argumentatie van de OLVvA verwijzen we naar het nieuwsbericht van de OLVvA in deze nieuwsbrief. De genoemde datum staat voor ons evenwel nog niet vast, we willen die eerst verifiëren.
Allen die dit hoorden waren verbijsterd en voelen grote verslagenheid bij opnieuw een verlies in onze gemeenschap. Hoewel de OLVvA stelt dat dit geen einde voor de onderlinge samenwerking hoeft te betekenen is deze keuze fundamenteel en niet te bevatten. De inzet van onze pastor Josephine van Pampus is daarmee zeer onzeker geworden. Wij leven met haar mee en blijven haar steunen in wat dit met name voor haar persoonlijk betekent.
We moeten nu noodgedwongen opnieuw onze toekomst onder ogen zien. Gedurfd en pionierend begonnen door de mensen uit de St Martinus en De Inham begin negentiger jaren is gaandeweg onze geloofsgemeenschap gevormd en hebben we bestuurlijk en zakelijk elkaar gevonden in de bouw van Het Brandpunt. Katholieke en protestantse mensen inspireerden elkaar en hebben een eigen identiteit en presentie in de gemeente Amersfoort en omgeving kunnen ontwikkelen. Een aantrekkelijke en waardevolle vierplek voor allen die in de christelijke en spirituele diversiteit een plek voor inspiratie en ontmoeting zoeken. Ondanks deze tegenslag zijn we vastbesloten om pionierend door te gaan met onze oecumenische missie. De OLVvA heeft ook benadrukt die weg samen met ons te willen gaan. Zij het voortaan onder de verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenschap van Hoogland/Amersfoort-Noord.
Omdat dit opnieuw een klap voor onze geloofsgemeenschap is (eerder al besluit tot beëindiging viering Herberg, vertrek van onze predikant Geurt Roffel), heeft de OWR een pastoraal opvangteam geformeerd.
Edith Vos, Nol Hameleers, Ytzen Tamminga en Willemien Kamphuis zijn er voor jou en u om met jullie emotie en vragen een eerste opvang te bieden. Onze pastores willen we in deze turbulente periode graag ontzien. Daarom verzoekt de OWR jullie reactie in eerste instantie op deze mensen te richten. Bestuurlijke vragen zijn uiteraard welkom bij de OWR.
Qua tijdlijn is er om juridische redenen geen datum te geven. Zodra het formele opzegmoment is vastgesteld (en daarmee het voorziene einde van de opzegtermijn) zullen verdere stappen bekend worden. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Hoogland/Amersfoort-Noord is formeel aanspreekpunt voor de OLVvA. Met de OLVvA en de AK beraadt de OWR zich in goed overleg over welke stappen te zetten. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Namens de AK en OWR,
Henk Veldhuis en Hubert Fermina
(voorzitters Algemene Kerkenraad PG HAN en Oecumenische geloofsgemeenschap Het
Brandpunt) henk.veldhuis@inham.net en hubert.fermina@hetbrandpunt.net

Beiden zijn bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden, maar ze ontvangen ook graag suggesties voor de nieuwe wegen die we moeten gaan zoeken.
Lees hier het bericht op de website

Vertrek OLVvA uit Het Brandpunt

Vertrek OLVvA uit Het Brandpunt
Beste mensen,
Op 9 april jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen kardinaal Eijk, aartsbisschop, Mgr. Woorts, bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht, pastoor Skiba en Angélique Liebens, vicevoorzitter van onze parochie.
Een van de onderwerpen betrof de Rooms-Katholieke betrokkenheid bij het Brandpunt.
Het Aartsbisdom heeft pastoor Skiba en het gehele parochiebestuur de opdracht gegeven om de Rooms Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort terug te trekken uit het Brandpunt.
Dit houdt concreet in dat onze parochie geen pastorale kracht meer kan en zal leveren en ook deelfinanciering voor operationele zaken zoals bijvoorbeeld het onderhoud moet gaan stoppen.
De overgangsperiode met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst tussen parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en PKN Amersfoort-Noord gaat in op 1 juli aanstaande.
Het parochiebestuur, het pastoraal team, en in het bijzonder Josephine van Pampus, zijn in de dagen direct na het gesprek met het bisdom ingelicht over deze boodschap. Ook PKN Amersfoort noord en de locatieraad van het Brandpunt zijn uiteraard direct meegenomen. Zeker waar het persoonlijke aangelegenheden betreft, is het een zeer aangrijpende boodschap. Dit geldt voor alle leden van het Brandpunt, voor PKN en evenzeer voor pastoor Skiba, het pastoraal team en de andere bestuursleden.
Wij stoppen in Amersfoort niet met de oecumene. Wel zullen we naar de toekomst toe op een andere wijze hier invulling aan moeten gaan geven. Binnen het Brandpunt is inmiddels een speciaal begeleidingsteam ingericht. Zij zijn deze ochtend ook aanwezig in het Brandpunt.
Op onze website komt vanavond de volledige toespraak te staan zoals deze thans bij het Brandpunt wordt uitgesproken door Angélique, met daarbij de redenen vanuit het bisdom, om te komen tot dit besluit.
Pastoor Skiba
Angélique Liebens, vicevoorzitter parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Lees op het bericht op de website

Opvangteam

Opvangteam
Voor mensen die behoefte hebben om, na aanleiding van de berichten over het vertrek van de RK-kerk, hun reactie te geven of hun visie te delen, kunnen de komende tijd ons opvangteam bellen.
De volgende mensen staan open voor jullie reactie. Graag vragen we jullie de pastores te ontzien.
  • Nol Hameleers (contactpersoon: nol.hameleers@hetbrandpunt.net) 06-55878997
  • Edith Vos: 06-57541256
  • Willemien Kamphuis: 06-41740991
  • Ytzen Tamminga: 06-50568634
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet