Brainstorm Ghanaproject

Doe mee aan de brainstorm voor werelddiaconaal Ghanaproject

Graag nodigen wij u uit voor een brainstorm op donderdag 1 maart a.s. om 20.00 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101. Tijdens de bijeenkomst willen wij met u ideeën verzamelen om gezamenlijk invulling te geven aan het Ghanaproject.
Het kan u de afgelopen tijd bijna niet zijn ontgaan, dat er concrete plannen zijn voor een gemeenschappelijk werelddiaconaal project van De Inham, De Veenkerk en Het Brandpunt (incl. De Herberg). Wij willen ons graag voor meerdere jaren verbinden met twee ontwikkelingsprojecten in Ghana. Het AMO-programme (http://www.amoprogramme.org/) waarin houten leermaterialen worden gemaakt voor en verspreid onder basisscholen. En een landbouwproject waarin boerinnen extra inkomen verwerven door van kariténoten het verzorgingsproduct sheabutter te maken (https://www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen).

Met instemming van de bovenwijkse diaconie van de protestantse gemeente Hoogland | Amersfoort-Noord verkennen wij momenteel, of er onder gemeenteleden belangstelling bestaat voor een Ghanaproject. En hoe zo’n project eruit zou kunnen zien. Zo hebben wij onlangs een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd om nader kennis te maken met de twee ontwikkelingsprojecten. Tijdens die bijeenkomst is ook nagedacht over manieren waarop een betekenisvolle relatie met deze projecten aangegaan zou kunnen worden.

Tijdens de brainstorm willen wij met elkaar in gesprek gaan over hoe in onze kerkelijke activiteiten concreet aandacht kan worden gegeven aan de relatie met genoemde Ghanese projecten. Wij zouden graag zien dat de relatie geen anonieme relatie tussen gever en ontvanger is. En dat die relatie maar door een klein groepje gemeenteleden wordt gedragen. Nee, wij willen een zo wederkerig mogelijke relatie opbouwen die betekenis heeft voor alle gemeenteleden van de vier betrokken kerkplekken.
De brainstorm zal uit drie onderdelen bestaan:
1. Verkennen van de doelen die met een meerjarig bovenwijks Ghanaproject worden nagestreefd: wat willen wij met het wereldiaconaal project te bereiken?
2. Verzamelen van ideeën voor activiteiten: hoe kunnen wij in ons kerk-zijn (vieren, leren, dienen, communicatie, bestuur) concreet aandacht geven aan het werelddiaconaal project?
3. Verzamelde ideeën waarderen: aan welke activiteiten kennen wij gelet op de nagestreefde doelen met het werelddiaconaal project de meeste waarde toe? En wie en hoe zouden hieraan concreet invulling kunnen geven?
De brainstorm belooft een speelse bijeenkomst met diverse werkvormen te worden. Wij nodigen u van harte uit om uw rijpe, groene en wilde ideeën met ons te delen.
Meer informatie: Carla van der Laan (T: 455 24 22, E: ), of Gerard van Eck (T: 456 62 29, E: ).