Brandpunt onderweg naar morgen 7

Perspectief van schuivende panelen die doorkijk bieden op onze toekomst.

We zijn een spannend jaar begonnen. Waar staan we deze zomer en waar gaan we dan naar op weg? De OWR informeert u graag over de stand van zaken. Ik gebruik daar weer de metafoor van het drieluik voor. Wat is nieuws op de volgende vlakken:

  • Vernieuwingsproces Het Brandpunt
  • Ontvlechting OLVvA
  • Ontwikkeling Duurzame toekomst Pg HAN?

Vernieuwingsproces Het Brandpunt

Over de inhoud van dit proces is in deze Nieuwsbrief de Kerngroep Vernieuwingsproces Het Brandpunt al aan het woord. Deze kerngroep ontwikkelt een visie en een actie-agenda, die uitgaat van onze missie. De OWR laat vooralsnog de Kerngroep in de lead op dit vlak.

We zien dit proces als co-creatief d.w.z. samen (OWR<>Kerngroep<>geloofsgemeenschap) creatief werken aan een nieuwe toekomst. Voorop staat daarin (in de geest van advent) in dankbaarheid ontvangen wat op ons afkomt en gegeven wordt. In verschillende rollen was en blijft u, jij, wij, de gemeenschap daarin volop actief. 

Doe/denk dus vooral mee en laat je horen als je wat wilt bijdragen en inbrengen.

Ontvlechting OLVvA

Zoals bekend vindt het bestuurlijk georiënteerde proces (afstemming, onderhandeling en zoeken naar nieuwe vormen en inhoud van samenwerking) plaats aan 3 tafels:

  • Zakelijk/financieel, tafel 1
  • Bestuurlijk, tafel 2 en
  • Pastoraal, tafel 3

Tot nu toe is overleg aan tafels 1 en 2 opgestart. De primaire verantwoordelijkheid voor dit overleg ligt bij de Algemene Kerkenraad Pg HAN en het OLVvA-bestuur. De OWR is aan beide tafels  actief en heeft bij tafel 2 het voortouw namens de AK. 

Tafel 1 gaat vooral over: wat betekent het financieel opnemen van 1/3 van de waarde van Het Brandpuntgebouw (recent getaxeerd) door de OLVvA? Hoewel nog over enkele scenario’s worden doorgesproken en doordacht, is de OWR optimistisch dat het Brandpuntgebouw de komende 5 jaar behouden kan blijven.

Wel zullen we daar meer voor moeten gaan doen want we zullen (weer) rente moeten gaan betalen. Ook komt 1/3 van het onderhoud en beheer nu vol voor rekening van onze geloofsgemeenschap. Wil je meer over cijfers weten kijk dat de Jaarrekening en begroting van de Pg HAN op https://www.lopendvuur.net/ er nog eens op na. 

Tafel 2 heeft een reeks aandachtspunten opgeleverd die de agenda voor de bestuurlijke ontvlechting bepalen. We gaan hier zorgvuldig na wat we zelf gaan doen en wat geregeld moet worden. Dit om e.e.a. in goede banen te leiden (ledenregistratie van (meelevende) katholieken, communicatie, overleg tussen besturen e.d.). We streven naar voorzetting van de samenwerking.

Tafel 3 is nog niet gestart. Een goede vorm wordt nog gezocht. Het gaat dan over pastorale zaken die vooralsnog buiten het bestuurlijke circuit blijven. Pastoraat en verbondenheid die eigenlijk een voortzetting kan vormen van hoe we blijven samenwerken met de locaties, ook betrokken blijven (o.a. bestuurlijk)  als parochianen van de OLVvA uit Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland. Maar bovenal hoe blijven we spiritueel en kerkelijk betrokken bij de katholieke kerk, mede met het oog op de herderlijke zorg door de OLVvA-pastor.

Ontwikkeling Duurzame toekomst Pg HAN

Ook het protestantse paneel hangt niet stil. Inmiddels heeft de Taakgroep duurzame organisatie van de Regiegroep duurzame toekomst geadviseerd om de toekomst in te gaan met de 3 huidige geloofsgemeenschappen die een divers en elkaar aanvullend geheel vormen. Daar wordt door de taakgroep een eigen pastor bij gedacht met een wijk-overschrijdend aanbod. 

N.a.v. dit advies is in de AK besproken hoe verder en zijn 6 vragen aan de orde gekomen die aan de wijkkerkenraden zijn voorgelegd. Ik kan daar ieder nader over informeren die dat wil. De Kerngroep en OWR zullen ieder zich over deze vragen buigen en antwoord geven. Het gaat behalve over hoe we ons voor onszelf en onze omgeving van waarde vinden maar ook voor onze zuster geloofsgemeenschappen en de bovenwijkse samenwerking en daaraan bij te dragen.
De Regiegroep zal in mei/juni de resultaten bundelen.

Intussen is mede op initiatief van de Regiegroep een financieel zakelijk gesprek gaande over hoe we ook praktisch gesproken een duurzame toekomst voor elkaar mogelijk maken. Wat betekent dit concreet voor beschikbaar budget voor pastores, kosters, gebouwen en activiteiten? De OWR heeft een aanzet gemaakt voor een meerjarenplanning die deze week in de het bovenwijks overleg wordt ingebracht. Per 2023 zal gewerkt moeten gaan worden aan het sluitend krijgen van alle wijkbegrotingen. Wij mogen daar een eigen divers pastoresteam bij dromen.

We zullen dit dan wel als katholieken en protestanten met elkaar via de PKN Kerkbalans en via de Vrienden van Het Brandpunt moeten gaan waarmaken!

Tot zover de ontwikkelingen van dit moment.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog ideeën, reacties hebben en/of verder willen praten dan kan dat door een mail te sturen aan j.

Johan van der Vorm
Plv. voorzitter/secretaris OWR