Het Brandpunt onderweg naar morgen (3)

Graag praten Hubert en ik jullie namens de OWR weer bij. Wij hopen dat jullie hebben kunnen genieten van zomerse weken. De afgelopen maanden hebben vele gesprekken en idee-uitwisselingen plaatsgehad, ook van katholieken onderling. Binnenkort zullen we met een verslag daarover komen en zichtbaar proberen te maken wat voor de richting van onze vernieuwingskoers van belang is.

Ondersteuning in interim-periode

Allereerst is er nieuws over het zoeken en aantrekken van een ondersteuner vieren/pastoraat en een ondersteuner vernieuwingsproces (advies en begeleiding).

De Algemene Kerkenraad heeft op voorstel van de OWR akkoord gegeven op het werven van de nodige ondersteuning. In de interim-periode (tot en met 31 december 2022) mag daar het door de vacature van Geurt vrijvallend budget voor worden aangewend. Ook met het profiel voor de ondersteuners is akkoord gegaan. De AK laat het aan de OWR over een kerkelijk werker dan wel ambulant predikant voor de rol van ondersteuner pastoraat/vieren te zoeken maar wil daarmee geen verwachting wekken voor de periode daarna. Het kunnen werven van een opvolger van Geurt hangt immers af van de uitkomsten van het proces gericht op het opbouwen van een Duurzame gemeenschap van de PG HAN.

Dit betekent dat de OWR inmiddels met de werving van de ondersteuner pastoraat/vieren kon beginnen. We zijn blij dat inmiddels een geschikte interne kandidaat in beeld is gekomen. Om te toetsen of die voldoet aan het profiel is de OWR bezig een gespreksgroep samen te stellen die kan beoordelen en toetsen of de kandidaat aan het profiel voldoet en wat die te bieden heeft. Deze groep zal uit 5 mensen bestaan: de OWR-portefeuillehouders vieren en die van pastoraat, een katholiek en twee anderen die met bestuurservaring en uit een jonge generatie komen. We houden jullie op de hoogte en hopen dat we 1 november ons team van pastores kunnen versterken. Zodra de gespreksgroep zal starten, zullen we jullie de namen doorgeven.

De komende maand zullen we ook de taakstelling

Doorgaand gesprek met de geloofsgemeenschap

Na de gesprekken, gemeenschapsberaad, zijn er intussen 2 waardevolle bijeenkomsten geweest waarin de katholieken zich hebben verdiept in hun toekomst in Het Brandpunt en de toekomstige relatie met de parochie van OLVvA. Hieruit kwamen diverse nieuwe gezichtspunten voort waarover later uitgebreider wordt gerapporteerd.

Ontvlechtingsproces OLVvA

Zoals bekend onderhoudt de AK, als formele gesprekspartner, overleg met het OLVvA-bestuur. Op dit moment vinden er met name gesprekken plaats over de zakelijke aspecten van de ontvlechting. Zodra daaruit duidelijk wordt wat de impact zal zijn voor de PG HAN en met name Het Brandpunt zullen andere onderwerpen in het ontvlechtingsproces aan de orde komen. Intussen is wel bekend dat de vieringen onder verantwoordelijkheid van de OLVvA tot 2023 doorgaan en we daarmee voorlopig verzekerd zijn van katholieke invulling van ‘de helft’ van de vieringen.

Proces Duurzame toekomst PGHAN

In de vorige Nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat de PG HAN een start heeft gemaakt met een open en creatieve bezinning over hoe een duurzame organisatie van de PG HAN er uit kan zien. Voor Het Brandpunt doen en denken daaraan mee Ellen Hogema en Anne-Jaap Deinum. Dit proces moet er toe gaan leiden dat we zowel inhoudelijk maar ook praktisch een aantrekkelijke en haalbare kerkelijk organisatie ontwikkelen zonder dat oude reserves, die er vrijwel niet meer zijn, worden aangesproken. Op een passend moment zullen ook de geloofsgemeenschappen in dit proces worden betrokken. Wil je meer weten of heb je tips, schrijf ons dan op of laat ons iets van je horen.

Namens de OWR,
Hubert Fermina en Johan van der Vorm