Inzegening pastor en oudsten

Tijdens de viering op 19 december zullen Miriam Bierhaus, Annefieke Prins en Desiree van Hooidonk worden ingezegend.

Miriam, recent gestart als onze nieuwe pastor, zal gedurende de interim-periode samen met Anna Walsma ons pastoresteam gaan bemensen.

Annefieke Prins zal als ‘oudste’ ook de zegen ontvangen voor haar werk in onze geloofsgemeenschap. Annefieke is verantwoordelijk voor de OWR-Portefeuille Vieren en jeugdwerk en daarin volop actief, o.a. als Voorzitter van de Jeugdraad. Zij volgt daarmee deels Victor Niks op die als oudste jeugdwerk actief was.

Desiree van Hooidonk ontvangt de zegen als ‘oudste’ die uit onze geloofsgemeenschap uitgezonden is om bovenwijks de Portefeuille kerkrentmeester belast met personele zaken te behartigen. Zij zal actief zijn in het kader van het College van Kerkrentmeesters dat zorgdraagt voor de zakelijke en personele belangen voor de PG HAN.

Oudste staat in onze oecumenische gemeenschap voor een vrijwilliger die een bestuurlijke taak vervult of een bijzondere rol in het vrijwilligerswerk vervult.

Na de viering is er gelegenheid met de dames nader kennis te maken. De OWR is blij met hun inzet en vertrouwt erop dat zij zich door jullie gedragen mogen weten. We wensen hen alle succes toe.

Johan van der Vorm
Secretaris/Plv. voorzitter OWR Het Brandpunt