Kerngroep vernieuwingsproces Het Brandpunt gaat van start!

Het vernieuwingsproces voor onze geloofsgemeenschap Het Brandpunt komt op gang.

Inmiddels is Miriam Bierhaus samen met Anna Walsma begonnen met de pastorale zorg rond het vernieuwingsproces. Daarnaast heeft de OWR 5 mensen uit onze gemeenschap bereid gevonden de het vernieuwingsproces te begeleiden. Deze ‘Kerngroep vernieuwingsproces Het Brandpunt’ bestaat uit: Jaap Deinum, Dominique de Boer, Ria Kok, Gerard van Eck en Guus Timmerman.

Onze adviseur, Bram Schriever, zal (geholpen door de Kerngroep) de OWR en onze geloofsgemeenschap stapsgewijs adviseren. Met elkaar gaan we op zoek naar inzicht hoe het vernieuwingsproces verder richting te geven. Maar ook om met elkaar te organiseren wat we nodig hebben voor onze toekomst. Uitgangspunt hiervoor is de informatie die de afgelopen door onze geloofsgemeenschap is opgebracht en de adviezen en tips die jullie hebben gegeven. Maar vooral ook invoelend wat er verlangd en gedroomd wordt.

Onze volgende stap is nu onze missie in een visie te vertalen en tot een actieplan te komen. Onze missie is nog steeds actueel en relevant:

“De Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt wil een levende gemeenschap zijn. Een gemeenschap van mensen op de weg van Jezus. Die – begonnen vanuit de drie kerkelijke tradities (gereformeerd, hervormd en rooms katholiek) – hun geloof samen willen belijden in eenheid naar elkaar en naar de wereld. De vrijheid die de Geest ons geeft, verbindt mensen met elkaar en inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schriften.

Wij willen dienstbaar zijn aan de hele wereld om ons heen (οἰκουμένη) en zorg dragen voor mens en schepping. We willen het evangelie doorléven en delen met ieder die open wil staan voor hoe God in deze tijd van zich wil laten horen en zien.”.

De Kerngroep staat open voor jullie suggesties en overwegingen. Mocht iemand de taakstelling van de kerngroep willen inzien, mail dan met . Jullie kunnen met de Kerngroep contact opnemen via het emailadres . In onderstaand artikel zal Bram Schriever zich nader voorstellen.

Johan van der Vorm