Media in de vieringen

Aanstaande zondag, 17 februari, willen we aansluitend aan de viering graag onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers een uurtje napraten over de media in de vieringen en met name het gebruik van de beamer. De OWR, het Beamteam en de Commissie vieringen nodigen iedereen die geïnteresseerd is daar graag voor uit.

Ongeveer een jaar geleden is er een brainstormavond gehouden over het gebruik van media in de viering. Daarna is er een proef met verschillende pilots gekomen met het gebruik van de beamer in de vieringen in verschillende vormen. Sinds eind december gebruiken we in de vieringen de beamer om de liturgie te projecteren en zijn er een beperkt aantal papieren liturgieën beschikbaar voor mensen die om een of andere reden de liturgie op de beamer niet kunnen volgen. Dit is een resultaat van de evaluaties van de pilots en de positieve reacties die daarop vanuit de gemeenschap en pastores volgden. De OWR heeft op basis van de rapportage over de pilots daarom het besluit voorgenomen om de adviezen van de projectgroep onder leiding van Bert van den Akker te volgen. De Commissie vieringen en de OWR weten dat er nog verschillende vragen leven over hoe we nu verder gaan.

Na de viering van 17 februari willen we u heel kort informeren van waar de OWR, het beamteam en de commissie vieringen zich wat betreft media en de beamer mee bezig hebben gehouden en wat zij zich voorstellen van de komende periode. We bekijken dit thema daardoor vanuit drie verschillende invalshoeken: beleidsmatig, technisch en liturgisch/ gevoelsmatig. We gaan daarna in drie groepen uiteen, waarin per groep een van deze invalshoeken besproken wordt. In de groepen willen we in gesprek gaan over hoe u de inzet van de beamer op dit moment ervaart en welke tips en tops u heeft voor het verdere gebruik van media in de vieringen. In de eerst volgende vergadering van de Commissie vieringen zal zij een advies over het verdere beamergebruik uitbrengen aan de OWR. De OWR zal daarna een definitief besluit nemen over het gebruik van de beamer in de vieringen en vaststellen hoe we de combinatie beamer, liturgie en andere media verder kunnen optimaliseren.