Nieuw beleidsplan Algemene Kerkenraad

In de vergadering van 22 februari jl. heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PG HAN) het nieuwe beleidsplan ‘2018-2020’ vastgesteld. De Algemene Kerkenraad is het overkoepelende bestuur van de drie wijkkerken Het Brandpunt, De Veenkerk en De Inham. In het beleidsplan zijn afspraken vastgelegd over hoe de wijken willen samenwerken.

Waarom een nieuw beleidsplan?
Hiervoor bestaan meerdere redenen:

  1. Het vorige beleidsplan van de AK had een looptijd tot en met 2017. Volgens de kerkelijke regels moet er elke vier jaar een nieuw beleidsplan worden vastgesteld.
  2. Er deed zich een mogelijkheid voor om voor de opbouw van de kerkgemeenschap in Vathorst een subsidie aan te vragen. Daarvoor is een actueel beleidsplan nodig.
  3. De manier waarop we samenwerken in de AK sloot niet meer aan op het oude beleidsplan. Het is goed om dat in een nieuw beleidsplan met elkaar vast te leggen.

Wat is de relatie met het visietraject 2020?
In 2014 is een proces gestart onder de titel ‘een toekomstbestendige PG HAN in 2020?!’. Dit was een open discussie zonder vast omschreven einddoel. Maar wel met de gedachte om toe te groeien naar ‘één gemeente met een veelkleurig aanbod en niet meer van samenwerkende tamelijk losse wijken met ieder een eigen kleur’. Dit proces is in 2014 gestart maar door gebrek aan menskracht eind 2015 ook weer gestrand.

Inmiddels is de overtuiging ontstaan, dat de kracht van de PG HAN zit in de samenwerking van drie wijken met ieder een eigen karakter. De leden van onze kerken voelen zich primair verbonden met hun wijkgemeente en niet met een overkoepelend orgaan. Het brede aanbod met drie wijkgemeenten met elk een eigen kleur moet juist gekoesterd worden.
Het visietraject 2020 is daarmee omgebogen naar het werken vanuit de kracht van de wijken.

Welke koers wordt in het nieuwe beleidsplan voorgestaan?
Het beleidsplan is niet zozeer een vast omschreven koers, maar veel meer een zoektocht naar hoe de wijken in de toekomst zo goed mogelijk kunnen samenwerken en uitwisselen en hoe de financiële positie van de PG HAN gezond kan blijven in het licht van de verwachte teruggang van het aantal leden.

In het beleidsplan zijn daarom acties en beleidsvoornemens benoemd, waarin we concrete afspraken hebben vastgelegd voor de zoektocht. Zo willen we op zoek naar een efficiëntere bestuursvorm voor de AK en daartoe de plaatselijke regeling uit 2011 herzien. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en daarom willen we de organisatie zo efficiënt mogelijk vorm gaan geven.

Wat verandert er niet in het nieuwe beleidsplan?
Nee, niet veel. In feite hebben we opgeschreven hoe de samenwerking in de afgelopen jaren al verliep. We blijven samenwerken binnen de diaconie en in het College van Kerkrentmeesters. Ook de pastores die in dienst zijn van de Algemene Kerkenraad blijven vanuit hun wijk samenwerken in het pastoresteam. Ook in het kringwerk blijven we samenwerken (en ook in samenwerking met de RK-parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort). In hoeverre we aan dit laatste echt gestalte zullen kunnen geven, is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van menskracht. De betreffende taakgroep is nu te klein.

En waar het zinvol is en meerwaarde heeft zoeken de wijkgemeenten elkaar op. De AK wil deze onderlinge contacten en uitwisseling stimuleren, zodat niet iedere wijk ‘het wiel hoeft uit te vinden’.Dat gebeurt al bij de musicals, de top 2000-dienst, nieuwe werkvormen voor het jeugdwerk e.d. Maar kan wellicht nog worden uitgebreid.

Wat verandert er dan wel?
Ook in financieel opzicht willen we uitgaan van de kracht van de wijken. Hierin wordt nu meer dan in het verleden een (mede)-verantwoordelijkheid bij de wijken gelegd. Het streven is dat op termijn in elke wijk de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. De keuze dat het kerkenwerk vooral in de wijken moet plaatsvinden, betekent ook dat daar een verantwoordelijkheid ligt. Dat begint met inzicht in de financiële situatie op wijkniveau. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor in 2017 belangrijke stappen gezet.  En ook de wijken hebben op basis daarvan waar nodig stappen gezet om de PG HAN financieel gezond te houden.

Maar het is zeker niet zo dat het ‘ieder voor zich’ wordt. De onderlinge solidariteit vinden we een groot goed en dat blijft zo. Elke wijk heeft zijn bijzonderheden. In De Inham is sprake van vergrijzing, terwijl in De Veenkerk nog een groei van kerkleden wordt verwacht vanuit de nieuwbouw in Vathorst. Die bijzonderheden zullen zeker aanleiding zijn voor een genuanceerde benadering. Daarin is de onderlinge solidariteit uiteindelijk toch het meest belangrijk.

Ligt het beleid nu weer voor vier jaren vast?
Nee, zeker niet. Zoals hiervoor al is aangegeven zijn in het beleidsplan vooral ook verschillende actie benoemd. We willen daar de komende maanden echt mee aan de slag. En dat betekent ook dat we regelmatig het beleidsplan weer tegen het licht willen houden. Sluit het beleidsplan nog steeds aan bij de uitgevoerde acties? We hebben het beleidsplan dan ook ‘2018-2020’ genoemd.

Waar kan ik het beleidsplan vinden?
Dit beleidsplan vindt u hier.

Kan ik reageren op het beleidsplan?
Ja, zeker. We stellen uw mening over het beleidsplan zeker op prijs. U kunt die mening doorgeven via . Als de reacties daarvoor aanleiding geven, zullen we het beleidsplan opnieuw bespreken en eventueel in bijgestelde vorm vaststellen.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Henk Veldhuis (voorzitter)