Open brief over Oecumene

Amersfoort, 15 juni 2021

Beste leden van de oecumenische Wijkraad van Het Brandpunt,

Naar aanleiding van de actuele problemen met betrekking tot de oecumene door het afhaken van de rooms katholieke kerk en ook met betrekking tot de invulling van een nieuwe predikanten plaats door het vertrek van Geurt, willen wij jullie graag onze ideeën inbrengen over de invulling van de oecumene.

Naar ons idee is het van groot belang de komende tijd expliciet aandacht te geven aan het thema duurzaamheid. Wij verstaan het begrip oecumene als de zorg voor het in stand houden en bewaren van ‘de gehele bewoonde wereld’, waarbij het niet alleen gaat om de mensen maar om de gehele schepping. Nu de Corona pandemie in Nederland onder controle lijkt te komen is het ons inziens van groot belang om de uitkomsten van het klimaatakkoord van Parijs uit 2016 verder uit te werken, teneinde de opwarming van de aarde onder de 1,5 Celsius te houden.

We zien dit als een ‘Kairos’ moment: een moment waarbij het er op aan komt werk te maken van het dichterbij brengen van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Wij denken dat dit onze geloofsgemeenschap en alle individuele gelovigen – in onze rol als consument, burger of medewerker van bedrijf of instelling – raakt.

Aandacht voor een leefbare wereld is belangrijk in de komende beleidsbeslissingen van de OWR. Wij zijn daarom blij dat ons werkgroepslid Tineke Bos de portefeuillehouder duurzaamheid is geworden. Wij verwachten dat de OWR bij het benoemen van een nieuwe predikant en bij het uitzetten van nieuwe beleidslijnen rond de oecumene bovengenoemde thema’s expliciet wil vorm geven in de plannen.

Als werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op weg maken we deel uit van de brede beweging van Groene kerken. We willen jullie meegeven welke plannen wij voor het komende jaar hebben.

We blijven het energieverbruik van Het Brandpunt en ook de opbrengst van de 67 zonnepanelen op de voet volgen. Het elektraverbruik neemt nog jaarlijks af en de opbrengst van de zonnepanelen is ruim voldoende om het totale elektraverbruik te dekken. We hopen dat binnenkort de installatie van Led-lampen kan worden doorgevoerd.

Met betrekking tot het thema voedsel willen we dit najaar een bijeenkomst beleggen om de uitkomsten van de door ons in 2020 gehouden maaltijdbijeenkomsten te bespreken. Daartoe hebben we de notitie ‘Focus op voedsel’ geschreven. Door de Corona-pandemie kon een eerder geplande bijeenkomst rond dit thema helaas niet doorgaan.

Verder hebben we het plan om naast de thema’s energie en voedsel een nieuwe thema uit te gaan werken, namelijk water. Watergebruik, droogte, overstromingen zijn deelonderwerpen die alle met duurzaamheid verbonden kunnen worden en ook concrete handelingsperspectieven bieden voor onze geloofsgemeenschap.

Tenslotte : de Groene Kerken Nederland en de Vastenactie organiseren in oktober het Nederlandse deel van de Klimaatpelgrimstocht naar Glasgow. De deelnemers aan de Klimaatpelgrimstocht zijn twee dagen te gast van het Brandpunt. Zij komen aan op dinsdag 5 oktober en vertrekken weer op donderdag 7 oktober. De deelnemers overnachten in Het Brandpunt. Het zijn wandelaars uit met name Duitsland en Polen.

In samenwerking met de Raad van Kerken in Amersfoort en het netwerk 033Groenekerken in Amersfoort, ontvangen we deze pelgrimstocht en organiseren we een aantal ontmoetings- en informatiebijeenkomsten. Zodra meer bekend is worden jullie uiteraard geïnformeerd.

Wij hopen jullie op deze manier te hebben bij gepraat over onze plannen en onze wensen om het thema ‘een leefbare wereld’ prominent op de agenda te houden.

Weet dat er altijd een beroep op ons gedaan kan worden bij de verdere invulling van het thema duurzaamheid in de komende beleidsbeslissingen.

We wensen jullie veel sterkte te komende tijd en zijn graag bereid desgewenst e.e.a. nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep Het Brandpunt duurzaam op weg,

Tineke Bos, Gerard van Eck, Hennie Sohl en Gerard Verweij