Profiel Diaken

Het Brandpunt is als oecumenische geloofsgemeenschap in Amersfoort-Noord geworteld in de protestantse en rooms-katholieke tradities. We willen daartussen sterke en levendige verbindingen leggen en samen nieuwe wegen zoeken om onze geloofsgemeenschap betekenis en relevantie te geven. We blijven de krachten bundelen en zoeken nieuwe wegen onze inspiratie praktische vorm te geven. Onze geloofsgemeenschap staat open voor iedereen, ongeachte afkomst of sekse, en wil een veilige geloofsgemeenschap zijn voor ieder die zingeving en spirituele inspiratie zoekt.

Missie van de Diaconie van Het Brandpunt
In de jonge kerk werden diakenen aangesteld omdat de praktische zorg voor de noden van de leden van de gemeenschap te veel was voor de apostelen die de boodschap van Jezus moesten verkondigen. Ook vandaag de dag geven diakenen gestalte aan de zorg voor anderen, die fysieke, sociale of materiële obstakels ondervinden. In veel gevallen ondervinden zij ook stress en schaamte. Omzien naar elkaar begint in de gemeenschap van onze kerken, maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschappen. De diaconie vindt het belangrijk om present te zijn, er voor de ander te zijn. Dit betekent dat een diaken proactief kijkt waar de behoefte van de ander ligt. Een diaken houdt zich bezig met individuele ondersteuning, maar initieert ook (boven)wijkse activiteiten. Ook is er aandacht voor werelddiaconaat. In deze tijd speelt de uitputting van de aarde een grote rol. De obstakels die wij opwerpen voor de aarde spelen een belangrijke rol in onze diaconale taak en maken dat wij ernaar streven om bewust om te gaan met de schepping.
Er zijn velen betrokken bij de zorg voor mens en aarde, maar voor ons is het geloof een belangrijke inspiratiebron.

Wat doet een diaken

  • Het signaleren en bespreekbaar maken van de steun die nodig is om een geloofsgemeenschap te kunnen zijn.
  • Hulpvragers bezoeken en bijstaan of steun organiseren.
  • Medewerking verlenen aan de vieringen, met o.a. de Tafelviering: delen en omzien naar elkaar behoort tot het hart van de geloofsgemeenschap.
  • De geloofsgemeenschap attent maken op en inspireren tot diaconaal handelen. We hebben hierbij ook oog voor de jongere generatie.
  • Het weloverwogen toekennen aan doelen van gelden die de diaconie heeft ontvangen.
  • Het zo nodig onder de aandacht brengen van maatschappelijke problemen, in gesprek gaan met de (lokale) overheid, het verstrekken informatie en organiseren van activiteiten rond bepaalde thema’s.

In de ondersteuning die de diaconie biedt, is het een belangrijk streven om duurzaam te werk te gaan. Voor ons betekent dat handelen met oog en aandacht voor onze schepping (de bewoonde wereld en de natuur). Maar ook willen we hiermee aangeven dat we interventies voorstaan met een langdurig en structureel effect.

Organisatie

Diakenen in Het Brandpunt zijn leken die tijdelijk de bovengenoemde taken op zich nemen. Omdat het geen gewijde functie is, maar wel beschouwd wordt als een ambt, worden diakenen officieel voor de gemeenschap bevestigd met handoplegging en zegen. Zij beloven daarbij dat zij hun tijdelijke taak naar behoren uit te voeren.

Momenteel zijn in Het Brandpunt vier diakenen actief, een katholieke, en drie protestantse. Van twee diakenen loopt de termijn in de komende periode af.

De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door het College van Diakenen van de Protestantse geloofsgemeenschap Hoogland/Amersfoort-Noord. Het college is bovenwijks. Vanuit Het Brandpunt, de Inham en de Veenkerk zijn diakenen actief in dit college. Vanwege de betrokkenheid van de katholieke kerk bij het Brandpunt, hebben wij in het College een bijzondere positie. In de kerkorde van de PKN is de diaconie een aparte rechtspersoon, onder eindverantwoordelijkheid van de Algemene kerkenraad. Het college vergadert eens per maand over inhoudelijke en praktische zaken en neemt gezamenlijke besluiten. Daarnaast komen de diakenen van Het Brandpunt af en toe apart bij elkaar om het eigen standpunt binnen de het college en de eigen gemeenschap te bepalen.

De tijdsinvestering van een diaken is gemiddeld 2-3 uur per week.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Bericht 17 Maart 2022