Van de bestuurstafel

Oecumenische Wijkraad april/mei 2018

Onderstaand vindt u een resumé van de belangrijkste punten uit de OWR-vergaderingen van april en mei jl.

Komende afwezigheid van Johan van der Vorm
Vanwege de komende afwezigheid van Johan van der Vorm van 18 mei tot 1 juli a.s. zal Jaap Deinum zijn taken als voorzitter van de OWR in die periode van hem overnemen.

Bevestiging en afscheid van kerkelijke ambtsdragers
In de viering van 10 juni a.s. zal Willemien Kamphuis bevestigd worden als oudste met als taakgebied  het pastoraat. Zij neemt dan het stokje over van Ytzen Tamminga, die een aantal jaren met veel inzet en verve deze taak heeft vervuld. In deze viering wordt van hem afscheid genomen. In dezelfde viering zal ook Kars Oomkes als kerkrentmeester, met als taakgebieden, ledenadministratie, privacy en communicatie, worden bevestigd.

Afronding studie missionaire specialisatie door Anna Walsma
Op zaterdag 16 juni a.s. rondt Anna Walsma haar tweejarige postacademische studie missionaire specialisatie af tijdens een slotdag op Hydepark in Doorn. Een afvaardiging uit PKN Hoogland/Amersfoort-Noord zal hierbij aanwezig zijn.

Terugblik gemeenteberaad over media op 29 april jl.
Op zondagmiddag 29 april was er door de OWR in Het Brandpunt een gemeenteberaad georganiseerd over het gebruik van alle media (waaronder ook de beamer) ten dienste van de viering. Het was een geanimeerde bijeenkomst met als gespreksleider Judith de Jong. Veel ideeën werden naar voren gebracht. Bert van den Akker zal als trekker samen met de andere leden van de werkgroep dit verder uitwerken. Benadrukt werd nog eens dat de uitkomsten open liggen. Wordt vervolgd.

Theeconcert in Het Brandpunt
Op 22 april jl. was er een eerste theeconcert in Het Brandpunt. Het achterliggende idee hierbij is dat door laagdrempelige activiteiten buiten het gangbare kerkenwerk om een nieuw publiek naar Het Brandpunt kan trekken. Het theeconcert, met de musici Mieke Keizer, Hannie Slingerland en Ineke Opstal, trok meer dan 100 bezoekers. Een mooi initiatief.

Het Groene Brandpunt
Op 16 april is begonnen met de werkzaamheden voor de verduurzaming van Het Brandpunt. De oude isolatielaag van het lage dak is vervangen door een dikkere en milieuvriendelijker isolatielaag. Gehoopt wordt dat het gasverbruik hiermee met 10 % wordt teruggebracht.
Half mei worden op het lage dak bovendien 67 zonnepanelen gemonteerd waardoor Het Brandpunt geheel kan voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte. Om de plannen voor de (verdere) verduurzaming te kunnen financieren houdt de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg een actie om aandeelhouders van het Groene Brandpunt te werven.
NB. Inmiddels hebben 35 mensen zich gemeld als aandeelhouder en hebben zij samen € 4.625,- bij elkaar gebracht. De actie loopt nog tot 1 juli, de dag waarop de zonnepanelen op het nieuwe geïsoleerde dak officieel in gebruik worden genomen.

Opknappen van de pastoreskamer in Het Brandpunt
U zult het gemerkt hebben. Op dit moment wordt de pastoreskamer in Het brandpunt opgeknapt en krijgt het een huiskameruitstraling. Passend bij Het Brandpunt als ontmoetingskerk. Met veel elan wordt hieraan gewerkt.

Vertrek pastoor Tuan per 1 juni a.s. naar Arnhem
Gemeld wordt dat pastoor Tuan een nieuwe benoeming heeft aanvaard als pastoor in de Sint Eusebiusparochie in Arnhem. Pastoor Tuan heeft 9 jaar lang in de parochie van Onze Lieve vrouw van Amersfoort gewerkt. Op zondag 10 juni is er in de H. Kruiskerk aan de Liendertseweg een afscheidsviering (aanvang 10.00 uur) en aansluitend een afscheidsreceptie.
Het bisdom is nu bezig om tot een invulling te komen van de vacature die door het vertrek van pastoor Tuan is ontstaan.

Rob van der Laan, Secretaris OWR