Voorkomen ongewenst gedrag

Beleidsontwikkeling voorkomen ongewenst gedrag

Het OWR, het bestuur van de Oecumenische Geloofsgemeenschap het Brandpunt, heeft een werkgroep gevraagd het Beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag gestalte te geven. Dit in het kader van eigen beleidsontwikkeling en naar aanleiding van verzoeken van het Bisdom Utrecht en het Dienstencentrum van de PKN.
Na maanden van oriëntaties, een tussentijdse risicoanalyse en gesprekken met deskundigen en direct betrokkenen binnen onze geloofsgemeenschap, hebben wij, startend vanuit vertrouwen en niet vanuit incidenten, een traject opgesteld om dit beleid verder uit te werken en in te voeren.
Om te beginnen is het gesprek met de Jeugdraad gezocht en heeft de jeugdleiding vervolgens actief meegedacht. Hun kritische houding levert een gewaardeerd en betrouwbaar klankbord voor de werkgroep en de OWR.

Het beleid beoogt op proactieve wijze de Brandpuntgemeenschap ook in de toekomst veilig te houden en te beginnen met de jeugd. Zowel het Bisdom als de leiding van de PKN stellen het verplicht dat alle vrijwilligers die in specifieke situaties met kwetsbare jongeren in onze gemeenschap werken, een Verklaring Omtrent Gedrag gaan aanvragen. Van de jeugd zullen wij het beleid verbreden tot andere kwetsbare groepen in de gemeenschap.

Wij hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het bestuur van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort daar zij al door aansturing van het Bisdom een eigen beleid hebben ontwikkeld. Het voorgenomen beleid is uitvoerig besproken in de OWR. Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het beleid van het Bisdom. Met als eerste doel dat aan het einde van het jaar 2019 een beleidsplan op de website van de Brandpuntgemeenschap staat. Vervolgens zal de administratieve kant van het beleid worden ingevuld, vertrouwenspersonen worden aangesteld en kunnen de (nog te benaderen) vrijwilligers in het Jeugdwerk ieder overgaan tot het aanvragen van een VOG-document.

Over dit proces zal meer informatie volgen via de Nieuwsbrief, Lopend Vuur of www.hetbrandpunt.net.

Indien u kennis heeft of ervaring op dit terrein, houden wij ons aanbevolen voor uw inbreng. Mee-weten leidt tot mee-denken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat door de gezamenlijke en doorlopende inspanning de veiligheid in onze gemeenschap voldoet aan de recentste inzichten.

De werkgroep Beleid ongewenst gedrag, Johan van der Vorm, Hubert Fermina, Victor Niks.